+ جوک دوستانه
دوسـتـم قـرار بـود بـیـاد عـیـادتـم.. تـو راه اس داده: بـخـدا مـی تـرسـم بـا مـاشـیـن بـیـام..! "پـرایـدِ 85 داره.." مـنِ جــذاب و پـرایـدِ تـَر و تـمـیـز و .. حـتـمـا یـه بـلـایـی سـرم مـیـارن..!!!!!!! لـامـصـب ایـن پـرایـد مـاکـسـیـمـا مـخـفـی بـود و نـمـی دونـسـتـیـم مـاشـاالله دیـگـه تـاکسـیشـم پـیـدا نـمـیـشـه.. نـمـایـشـگـاه هـا هـم کـه فـقـط پـرایـدگـذاشـتـن بـرا فـروش....! فرستنده : D$D$D


جمعه 16 فروردین 1392

عنوان آخرین یادداشتها