جوک دوستانه - Jokestoon

Jokestoon

جوک دوستانهجوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEOo Oo Oo Oo

قیافه اهل خوش خنده اون لحظه ای که یه مطلب 99 لایکی رو لایک میکنن و میشه 107 تا!

فرستنده : Amin dezfily☺ ...

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEداداشم رفته سربازی واسه معرفی که رفته ازش پرسیدن مشکل قضایی ندارین؟ گفته نه به اون صورت ولی هرچی می خورم سیر نمیشم :|

فرستنده : virangare 141

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEکلاس اول ابتدایی یادش بخیر..

بغل دستی ام همیشه وقت امتحانات و املاء سرش توی برگه من بود!

منه از همه جا بیخبر هم فکر می کردم مواظب است تا اشتباه ننویسم..

از همه جا بیخبری بود دیگه..

والا..

فرستنده : محسن

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEجدیدا تو اسمسا سلام رو فقط یه "س" مینویسن. فک کنم تا چند وقت دیگه اس ام اس خالی میفرستن خودمون باید بفهمین منظورشون چیه :|

فرستنده : «------•}I|[امیر دانشور]|I{•------»

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEبه تقلید از عباس خان 

یه نصیحت معکوس میکنمتون

اگه تو خونه با باباتون دعفا کرتین میدونین چیکار باید بکنین؟...

اول یه مشت میزنین تو دیوار تا حدی که دستتون تا مچتون بره تو دیفال...بعش داد میزنین ااااااخه چچییییییی اااااااز جووووونمممممم میخایییییییین؟خستممممممم کردیییییییین...

البته به این نکته توجه داشته بوشین کع تو خونتون باید سی دی،دی وی دی یا مبدل وجود داشته باشه...اگه ندارین ابتدا تحییه(طهییه،طحییه،تهییه)کنین بعد....بعدش میرین دستگاهو برمیدارین و میبرین بالای سرتون...البته دقت کنین که باید بالکن و حیاط هم داشته باشین...اگه ندارین،سریع در عرض یک ماه ازهرکدوم یک عدد ایجاد کنین...بعد رو بالکن وامیستین و دستگاهو با تمام قدرت میکوبین وسط حیاط

بعد پدرتون به حرفاتون گوش میده و درکتون میکنه...اگه نکرد یه راه دیگه هست...

داد میزنین اااااخخخه چییییی ااااز جوووونم مییییخاییین؟بعد پدرتون با اردنگی میندازتتون بیرون و شما چاره ای جز کاروان راهیان نور نخواهید داشت

%عباس جون اگه بده راهنماییم کن%

فرستنده : Sabuha

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEمـردم بـا یـه تـیر پـونزه تـا تـیر مـیزنن..!

اونـوخـت مـَن بـایـد بـرم بـا بـیس نفـر حـرف بـزنم بـرن پـادرمـیونـی کـنن ایـن مـعلم ریـاضـیه بـذاره بـشینم سـره کـلاسـش..!

خـو مـگه چـیکـار کـردم..؟؟؟

مـوهـاشـو کـوتاه کـرده بـود...

مـنم نـتونسـتم جـلو خـودمـو بـگیرم بـهش گـفتم: 

آقـا مـوهـاتو دُرُس کـردی ،اون قـیافـتو مـیخوای چـیکـار کـنی..؟؟؟:)))

کـلاس کـه مـثه هـمیشـه بــــــومــــــــب..!

حـالا مـن ایـن وسـط دارم حـیف و مـیل مـیشم دور از کـلاس ریـاضی...

خـدا کـنه تـا بـعد از عـید یـادش بـره..!

شـمام دعـا کـنید...

فرستنده : لابسـتر

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE*******************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223

توی این روزهای نزدیک عیدکه همه شاد هستیم بدنیست یادی هم ازدوست مریض من بکنید

.

.

.

.

واسه دوستم دعا کنین،نمیتونه بخنده، مریضه اسهال داره، بخنده می ریزه تو شلوارش !!! 

عه نخند دعاکن !!!

فرستنده : abas_m223

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKE*******************(!!!)علامت اختصاصی abas_m223

نصیحت های معکوس abas به شما:

ای رﻓﯿﻖ ای ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻬﺮ و وﻓﺎ ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ ﺗﻮی اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﭘﺮ از ﻟﻄﻒ و ﺻﻔﺎ ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ/

ﺗﻮی ﮐﻮه و ﺗﻮی ﺳﺎﺣﻞ ، ﺗﻮی ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ/ﻫﺮ ﮐﺠﺎ دﯾﺪی ﮐﻤﯽ ﺻﺎﻓﻪ ﻫﻮا ، ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ!!!

ﺟﻮن عباس از دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف ﻗﻠﯿﻮن ﻧﭙﺮس/محو شو ﺑﺎ دود و توی افق ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ/

ﻧﺴﺨﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﻢ ﺑﺮات ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﺖ ﺣﻞ ﺑﺸﻪ ﺻﺒﺢﻫﺎ و ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ/

ﻫﺮ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﯿﻮن ﮐﺸﯿﺪه ﭼﻮن ﻧﯽ ﻗﻠﯿﻮن ﺷﺪهﻣﺸﮑﻞ ﭼﺎﻗﯽ اﮔﺮ داری ﺑﯿﺎ ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ !!!/

وﻗﺖ ﺷﺎدی وﻗﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺘﻪﺗﻮی ﭘﺎرﺗﯽ ﺗﻮ ﻋﺮوﺳﯽ ﺗﻮ ﻋﺰا ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ !!!/

ﻣﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻗﻠﯿﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﻪﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮم ﺗﻮ ﺑﺎ اﮐﺒﺮکچل ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ !!!/

ﺳﯿﺐ و ﻣﻮز و پرتقال و شیرکاکائو و ﻫﻠﻮ ﭼﻮن ﻫﻮس ﮐﺮدی ﺗﻮ از اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ !!!

ﺧیلی ها ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺮﻓﺎی ﻧﺎﺟﻮری زدﻧﺪﺗﺎ ﺑﺸﯽ ﺑﺎ روی ﺧﻮﺑﺶ آﺷﻨﺎ ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ

دﮐﺘﺮا ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ از این دﻧﯿﺎی ﻣﺎ دور از ﭼﺸﻢ ﺗﻤﻮم دﮐﺘﺮا ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶﺗﺎزه !!!

اوﻧﻘﺪر ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ ﺗﺎ ﺟفته ﭼﺸﻤﺎت در ﺑﯿﺎد ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﺪا ﻗﻠﯿﻮن ﺑﮑﺶ!!!

فرستنده : abas_m223

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEعاقا با بابام رفته بودیم پسته بخریم...(بخشید دروغ گفتم...)رفتیم پسته قیمت کنیم(....فقط قیمت کنیما.....)پرسیدم پسته ها چنده....یارو گفت:48 تومن....گفتم عاقا تلویزیون که گفت پسته 30 تومنه...یارو هم برگشت گفت:برو از تلویزیون بخر خب...|!!!!!هیچی دیگه......تا حالا اینجوری قانع نشده بودم....از اون روز دنبال آدرس تلویزیونم......!!!کسی آدرسشو داره به ما هم بده......!!!

فرستنده : اسی69

جوک دوستانه :                                                          FRIENDLY JOKEما خواهان افزایش قیمت لوازم آرایشی هستیم!

بلکه حقایق آشکار شوند!

فرستنده : Mr.Blake

javahermarket